Regulamin


REGULAMIN

KOMISJI ds. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (zwana w dalszej części Regulaminu Komisją) – powołana przez Konferencję Episkopatu Polski – jest stałą komisją, której celem jest wspomaganie Konferencji w jej pracach i w podejmowaniu decyzji. 

2. Komisja działa zgodnie ze wskazaniami Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, w oparciu o przepisy Statutu i Regulaminu Konferencji Episkopatu Polski oraz niniejszego Regulaminu. 

Rozdział II. Struktura organizacyjna Komisji 

§ 2 

Przewodniczącym Komisji jest biskup wybrany przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, spośród członków Konferencji, na pięcioletnią kadencję. Funkcję tę może pełnić bez przerwy przez dwie kolejne kadencje. 

§ 3 

1. Członkami Komisji są biskupi, również seniorzy, wspomagani przez konsultorów duchownych i świeckich. 

2. Komisja nie powinna liczyć więcej niż dziesięciu członków, a liczba konsultorów nie powinna przekraczać piętnastu osób. 

§ 4 

Przewodniczący Komisji przedstawia kandydatów na członków i konsultorów Komisji. 

§ 5 

Skład Komisji zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji, zatwierdza Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski na pięcioletnią kadencję. Członkowie i konsultorzy Komisji mogą pełnić swoje funkcje przez kolejne kadencje. 

§ 6 

1. Przewodniczący Komisji ma prawo w każdym czasie zaproponować zmiany personalne w Komisji. 

2. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka lub konsultora Komisji – Przewodniczący Komisji może zgłosić nowego kandydata do zatwierdzenia przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. 

§ 7 

1. Komisja, na wniosek Przewodniczącego Komisji, wybiera spośród swoich członków i konsultorów Sekretarza, którego zadaniem jest utrzymywanie kontaktów z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski. 

2. Przewodniczący Komisji o wyborze Sekretarza ma obowiązek powiadomić Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia jego wyboru. 

§ 8 

1. W ramach Komisji działają podkomisje: 

a) Podkomisja do Spraw Służby Liturgicznej, 

b) Podkomisja do Spraw Muzyki Kościelnej. 

2. Zebranie Plenarne – na wniosek Przewodniczącego Komisji - może powołać dodatkowe podkomisje, określając ich nazwę, skład osobowy i zakres pracy. 

3. Dla usprawnienia działalności pracy Komisji Przewodniczący Komisji może powołać, w ramach Komisji, zespoły i sekcje, określając ich skład osobowy i zakres pracy. 

4. Podkomisje, zespoły lub sekcje pracują pod bezpośrednim nadzorem Przewodniczącego Komisji, któremu składają sprawozdanie ze swojej działalności do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 

Rozdział III. Zadania Komisji 

§ 9 

Głównym zadaniem Komisji jest opiniowanie spraw przekazanych przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski lub Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski i pomaganie w ich rozwiązywaniu. 

§ 10 

Komisja w ramach kompetencji i zgodnie z zaleceniami Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski może: 

1) podejmować studium zagadnień liturgicznych i problemów dotyczących duszpasterstwa liturgicznego; 

2) tłumaczyć księgi i dokumenty liturgiczne oraz opracowywać projekty ksiąg, dokumentów i materiałów liturgicznych; 

3) adaptować w ramach uprawnień przysługujących Konferencji Biskupów i na jej zlecenie tekstów i obrzędów zawartych w typicznych wydaniach ksiąg liturgicznych do tradycji i zwyczajów polskich; 

4) czuwać nad formacją służby liturgicznej w całym kraju przy pomocy Podkomisji ds. Służby Liturgicznej; 

5) przy pomocy Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej przygotowywać melodie do tekstów liturgicznych oraz promować normy dotyczące muzyki w Kościele i czuwać nad ich przestrzeganiem; 

6) wyjaśniać kwestie dotyczące liturgii oraz form pobożności ludowej w duchu dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. 

Rozdział IV. Zebrania Komisji 

§ 11 

1. Zebrania Komisji odbywają przynajmniej dwa razy w roku. 

2. Zebrania Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji w miejscu przez niego wyznaczonym. 

3. Przewodniczący Komisji ustala porządek i program zebrania Komisji oraz przydziela członkom, konsultorom Komisji i Sekretarzowi zadania do wypełnienia. 

§ 12 

1. Przewodniczący Komisji może zaprosić na zebranie Komisji gości. 

2. Na zebraniach Komisji mogą być obecni także członkowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, po uprzednim powiadomieniu Przewodniczącego Komisji. 

§ 13 

Sekretarz najpóźniej 10 dni przed zebraniem przesyła wszystkim członkom, konsultorom Komisji oraz gościom, wskazanym przez Przewodniczącego Komisji, zawiadomienia, program i materiały dotyczące zebrania. 

§ 14 

1. Członkowie i konsultorzy Komisji zobowiązani są do stałego i aktywnego uczestniczenia w zebraniach Komisji. 

2. Obecność na zebraniu Komisji należy potwierdzić własnoręcznym podpisem na liście sporządzonej przez Sekretarza. 

§ 15 

Zebrania Komisji prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności pracami Komisji kieruje wskazany przez niego członek Komisji. 

§ 16 

Po modlitwie, Przewodniczący Komisji wprowadza w tematykę spotkania i przedstawia porządek obrad, który wymaga zatwierdzenia przez członków Komisji. 

§ 17 

1. Ustalenia Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów. 

2. W głosowaniu uczestniczą członkowie i konsultorzy Komisji. 

3. Sprawy, które Komisja uzna za pilne, Przewodniczący Komisji, po uprzednim zgłoszeniu Sekretarzowi Generalnemu Konferencji Episkopatu Polski, przedstawia do rozpatrzenia na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. 

4. Oficjalne stanowisko Komisji musi uzyskać zgodę Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, a w nagłych przypadkach Rady Stałej, Prezydium lub Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. 

§ 18 

1. Z każdego zebrania Komisji Sekretarz sporządza pisemny protokół. 

2. Przygotowany protokół odczytuje się na kolejnym zebraniu i po naniesieniu ewentualnych korekt protokół zostaje podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Tekst protokołu: 

1) otrzymują członkowie Komisji; 

2) jeden egzemplarz zostaje w archiwum Komisji; 

3) jeden egzemplarz należy przekazać do Archiwum Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. 

§ 19 

1. Koszty zebrań Komisji organizowanych w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski pokrywa Sekretariat KEP. 

2. Inne wydatki, wcześniej zaplanowane, muszą być zaakceptowane przez Ekonoma Konferencji Episkopatu Polski. 

Rozdział V. Postanowienia końcowe 

§ 20 

Każdego roku, do końca stycznia, Przewodniczący Komisji przesyła do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski pisemne sprawozdanie z działalności Komisji. 

§ 21 

1. Sekretarz czuwa nad bieżącą dokumentacją prac Komisji oraz nad archiwum Komisji. 

2. Po zmianie na stanowisku Przewodniczącego Komisji, archiwum powinno być przekazane następcy. 

3. Po rozwiązaniu Komisji wszystkie dokumenty stanowiące archiwum Komisji należy przekazać do Archiwum Konferencji Episkopatu Polski. 

§ 22

1. Komisja opracowuje Regulamin Komisji i może proponować w nim zmiany. 

2. Regulamin Komisji lub jego nowelizacja wymaga zatwierdzenia przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. 

3. Regulamin Komisji lub jego nowelizacja wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego zatwierdzeniu przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. 


Regulamin Komisji został zatwierdzony

podczas 368 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski,

które odbyło się w Warszawie, w dniach 11-12 marca 2015 roku.